img
Opisna statistika

Z opisno statistiko največkrat prikažemo rezultate, kjer nas zanimajo frekvenčne porazdelitve podatkov (%), povprečja, srednje vrednosti, standardni odkloni, minimumi, maximumi ter porazdeljenosti podatkov na vzorcu.

 • Aritmetična sredina ali povprečje je vsota vseh vrednosti, deljena s številom enot v populaciji. Primerna je za intervalne in razmernostne, približno normalno porazdeljene spremenljivke.
 • Vrste spremenljivk glede na tip merjenja
 • Mediana je tista vrednost spremenljivke, od katere je ravno toliko manjših vrednosti od nje, kolikor jih je večjih od nje. Torej tista vrednosti, ki razdeli ranžirno vrsto na polovico. Je primerna srednja vrednost za ordinalne spremenljivke.
 • Modus je tista vrednost spremenljivke, ki se najpogosteje pojavlja. Je primerna srednja vrednost za nominalne spremenljivke.
 • Standardni odklon (SD, s) je ena izmed mer razpršenosti (variabilnosti). Definiran je kot kvadratni koren iz variance, ki je prav tako ena izmed mer razpršenosti.

aritmeticna sredina

 • Aritmetična sredina in standardni odklon zelo dobro opisujeta približno normalno in unimodalno porazdeljeno spremenljivko. Vendar pa je unimodalna spremenljivka lahko bolj ali manj asimetrična (v levo ali v desno, odvisno kam se vleče “rep”) ter bolj ali manj sploščena (oziroma koničasta). Zato je nujno potrebno izračunati še stopnjo asimertije in stopnjo sploščenosti.
 • Koeficient asimetrije (skewness)
  Z njim merimo asimetrijo spremenljivke. Kritične vrednosti:
  - večji od 0 - asimetrija v desno
  - enak 0 - spremenljivka je simetrična (porazdeljuje se normalno)
  - manjši od 0 - asimetrija v levo
 • Koeficient sploščenosti (kurtosis)
  Z njim merimo stopnjo sploščenosti spremenljivke. Kritične vrednosti:
  - večji od 0 - koničasta porazdelitev
  - enak 0 - spremenljivka se porazdeljuje normalno
  - manjši od 0 - sploščena porazdelitev