Posamezne statistične analize

SPSS obdelava podatkov in statistične analize
Zasnova metodologije
Zasnova metodologije
Preverjanje statistične metodologije pri nastajanju dispozicije diplomske, magistrske ali doktorske naloge...
Preberi več
Hi-kvadrat
Hi-kvadrat
Hi-kvadrat test uporabljamo za testiranje povezanosti dveh nominalnih oz. opisnih spremenljivk...
Preberi več
Korelacije
Korelacije
Analiza povezanosti med spremenljivkami, Pearsonov ali Spearmanov koeficient korelacije...
Preberi več
Faktorska analiza
Faktorska analiza
Operacionalizacija, preverjanje anketnega vprašalnika, merskih lestvic in indikatorjev...
Preberi več
Analiza preživetja
Analiza preživetja
Primerjava porazdelitev (funkcij preživetja), iskanje povezave med izidom in napovednimi dejavniki...
Preberi več
Opisna statistika
Opisna statistika
Razumljive analize s frekvenčnimi porazdelitvami (%) in razlikami deležev, aritmetično sredino, std. odklonom...
Preberi več
T-testi
T-testi
Glede na mersko lestvico in porazdelitev podatkov lahko uporabimo parametrične ali neparametrične t-teste...
Preberi več
Diskriminantna analiza
Diskriminantna analiza
Iskanje linearne kombinacije opazovanih spremenljivk, ki ločujejo vnaprej določene skupine...
Preberi več
Regresijska analiza
Regresijska analiza
Preverjanje vplivov neodvisnih spremenljivk na odvisne spremenljivke (linearna in logistična regresija)...
Preberi več
Poročilo že obdelanih rezultatov
Poročilo že obdelanih rezultatov
Statistične in vsebinske interpretacije na podlagi že obdelanih podatkov oz. rezultatov raziskave.
Preberi več