img
Posamezne statistične analize

Z opisno statistiko največkrat prikažemo rezultate, kjer nas zanimajo frekvenčne porazdelitve podatkov (%), povprečja, srednje vrednosti, standardni odkloni, minimumi, maximumi ter porazdeljenosti podatkov na vzorcu.

  • Preverjanje statistične metodologije pri nastajanju dispozicije diplomske, magistrske doktorske naloge.
  • Osnovne opisne statistike (vzorec, f, f % ...)
  • Deskriptivna statistika (povprečje, mediana, modus, std, odklon, koeficienti asimetrije, sploščenosti ...)
  • Analiza povezanosti med spremenljivkami
  • Korelacije (Cramarjev V, Spearmanov in Pearsonov koeficient korelacije)
  • Preverjanje teoretičnih hipotez s parametričnimi ali neparametričnimi t-testi
  • Faktorska analiza (operacionalizacija, preverjanje anketnega vprašalnika, merskih lestvic in indikatorjev)
  • Diskriminantna analiza
  • Regresijska analiza (linearna in logistična regresija).
  • Analiza preživetja